نوشته‌ها

مطالعه نظام شاخص های پایداری در ایران

  • تحلیل و بررسی شاخص ­های توسعه پایدار
  • مطالعه نقشه راه و کنشگران اهداف توسعه پایدار(SDGs) و گزارش های مربوط به آن (OWG، HLPF، SDSN، UNSTT، UNSCو…)
  • تدوین مجموعه شاخص­ های ملی توسعه پایدار برای ایران
  • جریان سازی اهداف توسعه پایدار (SDGs) با مشارکت ارگان­های مختلف در کشور
  • تعیین متولیان مرتبط با اهداف توسعه پایدار(SDGs)
  • تدوین نظرسنجی ­ها و مشورت­ های تخصصی در رابطه با اهداف توسعه پایدار (SDGs) و شاخص های اهداف توسعه پایدار
  • تحلیل نظر سنجی ­های صورت گرفته و ارائه راهکار و پیشنهادها