نوشته‌ها

ملیسا گودال ارائه خواهد داد: پایداری در دانشگاه Yale

Melissa Goodall دستیار مدیر دفتر پایداری دانشگاه ییل است. در این نقش، او مسئولیت پروژه های استراتژیک و دسترسی به پیشبرد موقعیت ییل به عنوان رهبر نهادی جهانی در مورد پایداری و تغییرات آب و هوا را بر عهده دارد.