دانشگاه‌ها در هر کشور نقش مهمی در تربيت نيروهای متخصص مورد نياز ايفا می‌نمايند. اكثريت متخصصان، مديران و محققان کشور دوره هاي آموزشی خود را در دانشگاه­‌ها می‌گذارنند. بنابراين يکی از وظايف مهم دانشگاه­ها، فراهم نمودن بستر مناسب برای ارايه آموزش‌های نوين عملی در راستای اهداف توسعه پايدار است. مهمترين هدف از اجرای اصول توسعه پايدار در هر مجموعه توسعه و نگهداری محيط­زيست است به گونه‌ای که باعث بالا بردن سلامت انسان و تلاش برای پايداری بيشتر محيط زيست و منابع گردد. در محيط دانشگاه، اين اصول می‌بايست در تمام جنبه‌های آموزشی، تحقيقاتی و امور خدماتی (اعم از امور مالی، اداری، کارگاه‌ها و آزمايشگاهها) به طور مستمر رعايت گردد. ضروری است برای تحقق شعار “دانشگاه صنعتی اميرکبير پيشتاز در توسعه پايدار در ايران”، دفتری فرا دانشکده‌­ای تشکيل و مسئوليت برنامه‌ريزی، اجرا و کنترل راهبردهای توسعه پايدار را به صورت مستمر به عهده بگيرد.

مأموریت و چشم‌انداز