کارگاه‌ها و پروژه‌ها

پروژه ساختمان سبز- شرکت فاضلاب استان تهران
پروژه پیاده سازی اهداف توسعه پایدار- شرکت آب و فاضلاب استان تهران
شبکه متخصصین آب کشور- سازمان حفاظت محیط زیست
ارزیابی استراتژیک زیست محیطی- سازمان حفاظت محیط زیست
شاخص‌های توسعه پایدار- سازمان حفاظت محیط زیست