تحلیلی بر محتوای چهار مجله مرتبط با علم و فناوری

کم توجهی به مخاطراتی که میتواند به واسطه پیشرفتهای علمی و فناورانه ايجاد شود و جوامع بشری و محیط زيست را تهديد کند، چه در گذشته و چه زمان حال باعث بروز مشکلات و بعضا فجايع بزرگی شده است. از اين رو، نگاه به آينده و توجه به پايداری در علم و فناوری اهمیت ويژهای پیدا کرده است. در مقاله پیش رو، ما به بررسی چند مجله بین المللی علم و فناوری میپردازيم تا ببینیم تا چه اندازه مقالاتی که در اين مجله ها به چاپ میرسند نگاه آينده نگرانه و يا رويکرد توسعه پايدار دارند. بدين منظور چهار مجله مرتبط انتخاب شدند و تمامی مقاالت چاپ شده آنان از سال ۲۰۱۰ تا نیمه نخست سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفت. يافته ها نشان میدهد که سهم مقالات مرتبط با توسعه پايدار به طور میانگین ۵۳ %کل مقالات چاپ شده بوده است که آمار قابل قبولی به شمار میرود اما سهم مقالات مرتبط با آينده و آينده پژوهی بسیار ناچیز و به طور میانگین ۵ %کل مقالات چاپ شده بوده است. نیاز به مشارکت فعالان حوزه آينده پژوهی در مباحث علمی و فناورانه به منظور آگاه سازی سیاست گذاران اين حوزه از مخاطرات احتمالی آينده بیش از پیش احساس می شود.