خبرنامه دفتر توسعه پایدار AUT: شماره ۳ ، زمستان ۲۰۱۳

این شماره از خبرنامه دفتر توسعه پایدار شامل موارد زیر است:

– نتایج RIO + 20

– کتابهای مربوط به قانون محیط زیست

– برگه اطلاعات ایمنی فناوری (TSDS)

– ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) بلایای طبیعی

– …

خبرنامه را می توانید از قسمت نشریات سایت دانلود کنید.