محيط زيست و چالش های پيش روی ايران آينده

پژوهشکده مطالعات آينده دانشگاه صنعتي اميرکبير برگزار می نمايد:

سلسله سمينارهای پژوهشکده مطالعات آينده با همکاری گروه آموزشی مهندسی آينده پژوهی

“جهان آينده: فرصت ها و چالش های پيش روی ايران”

عنوان جلسه هفتم:

محيط زيست و چالش های پيش روی ايران آينده

ارائه كننده: آقای دكتر رضا مکنون

شامل ارائه و پرسش و پاسخ

زمان و مكان برگزاری :

يک شنبه : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۰-۱۸

سالن پروفسور سليمی، طبقه ۱- ساختمان فارابی