بازدید از مجتمع دفع پسماند کهریزک

دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری انجمن علمی دانشجوی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست برنامه ای برای بازدید از مجتمع دفع پسماند کهریزک تدارک دیده است. برای شرکت در این برنامه به پوستر این بازدید را مطالعه فرمایید.