خبرنامه دفتر توسعه پایدار: شماره ۱، بهار ۲۰۱۲

این شماره از خبرنامه دفتر پایداری AUT شامل موارد زیر است:

– سرپرستی در انرژی و طراحی محیط زیست (LEED)، یک سیستم رتبه بندی برای ساختمان سبز

– راکتور ناپیوسته متوالی ((SBR، مخازن فرآوری صنعتی برای تصفیه فاضلاب

– …

شما می توانید این خبرنامه را از قسمت نشریات وبسایت دریافت کنید.