کارگاه آموزشی نرم افزار LCA

ارزیابی چرخه حیات (ارزیابی چرخه عمر) یا به عبارتیLife Cycle Assessment که به اصطلاح LCAگفته می شود یکی از روش های ارزیابی زیست محیطی است که امروزه به عنوان یکی از روش های استاندارد و پرکاربرد در ارزیابی محیط زیستی فرآیندها، محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع ارزیابی چرخه حیات به عنوان یکی از روش های ارزیابی زیست محیطی بعد از ارزیابی فنی و ارزیابی اقتصادی تکمیل کننده ضلع سوم یک ارزیابی پایدار است که کمک می کند تا علاوه بر ابعاد فنی و اقتصادی، از نظر محیط زیستی نیز با اطمینان خاطر اقدام کنیم.
از LCA میتوان جهت رسیدن به اهداف زیر بهره برد:
فراهم کردن کاملترین تصویر ممکن از اثرات متقابل فعالیتها با محیط زیست
شناسایی پیامدهای زیست محیطی و مراحل چرخه حیات اصلی یا “نقاط حساس ” سهیم در این پیامدها
مقایسه پیامدهای زیست محیطی محصولات، فرآیندها یا فعالیتهای جایگزین
درک ماهیت کلی و بهم پیوسته پیامدهای زیست محیطی حاصله از فعالیتهای انسانی
ارائه اطلاعات به تصمیم گیرندگان از اثرات زیست محیطی این فعالیتها و شناسایی فرصتهای بهبود زیست محیطی

ثبت نام