نوشته‌ها

(۲) ۱۰GIS applications related to environmental science

۱۰ GIS applications related to environmental science(2)

۱۰ GIS applications related to environmental science (2)

In the last part, 5 applications of GIS in environmental scinences was introduced. In the following, the other 5 applications will be introduced:

۶. Natural resources management:

With the help of GIS technology, resources like agriculture, water and forestry can be protected and managed. And with that Foresters can easily monitor the conditions of the forests. Agricultural lands and the products that they cultivate are also monitored seamlessly. And also, water is monitored as one of the most important components of the environment in order to determine its distribution in different parts of the environment. The monitoring each of these sections allows the integrated information to be obtained and the environment better managed.

۷. Mapping and analyzing the status of the soil:

Mapping and analyzing provides useful information for experts, about a certain area, including the suitability of the soil for various needs and activities. GIS  helps to determine the type of the soil in a specified area and depending on the type of soil the appropriate steps are determined for any project in the area. The soil map (determined by GIS) of a region is widely used for agricultural development and maximizing the use of the land.

۸. Pond landslide map:

Wetland play an important role in the health of the environment and surrounding ecosystems and preserve water for dry periods, thereby keeping the groundwater level almost constant. It also reduces the severity of flooding and suspended materials in water. The GIS determines the area where wetlands and artificial lake projects are needed.

۹. Irrigation management:

The availability of water for irrigation purposes in different areas, include information that can be obtained by using the GIS tool.

۱۰. Identification of volcanic hazards:

volcanic hazards for humans life and the environment include volcanic eruptions, volcanic clouds and lava flow. The potential hazards of a volcano in an area can be identified using the history of volcanic activities in the area and implement the information gained in the GIS tool. Therefore, the estimation of the economic losses due to volcanic activities in a regain using the GIS tool is possible.

Source: https://grindgis.com/blog/10-importance-of-gis-in-environment

۱۰ کاربرد مهم GIS در علوم مرتبط با محیط زیست (۲)

۱۰ کاربرد مهم GIS در علوم مرتبط با محیط زیست (۲)

۱۰ کاربرد مهم GIS در علوم محیط  زیستی (۲)

در قسمت قبل، ۵ کاربرد مهم ابزار GIS به شما معرفی شد. در این قسمت ۵ کاربرد دیگر آن معرفی می شود.

۶. مدیریت منابع طبیعی

با کمک تکنولوژی GIS می توان منابعی همچون زمین­های کشاورزی، آب و جنگل را مدیریت و از آنها حفاظت کرد. جنگلبانان به آسانی می توانند تا شرایط جنگل ها را پایش کنند. زمین های کشاورزی و محصولاتی که در آنها کشت می شوند نیز به صورت یکپارچه تحت نظارت هستند. همچینین آب، به عنوان یکی از مهم ترین اجزا محیط زیست تحت نظارت قرار می گیرد تا توزیع جغرافیایی آن در بخش های مختلف مشخص شود. نظارت بر هر کدام از این قسمت ها این امکان را فراهم می آورد تا اطلاعات یکپارچه ای از آنها به دست آید و محیط زیست به شکل بهتری مدیریت شود.

۷. نقشه برداری و تحلیل وضعیت خاک

نقشه برداری و تحلیل وضعیت خاک اطلاعات مفیدی را از یک منطقه به متخصصین می دهد که از جمله آن می توان به مناسب بودن خاک برای فعالیت های مختلف اشاره کرد. GIS کمک می کند تا نوع خاک در یک منطقه مشخص شده و بر اساس آن کاربری مناسب در منطقه مورد نظر تعیین می شود. نقشه خاک یک منطقه به صورت گسترده برای توسعه کشاورزی و استفاده حداکثر از زمین به کار گرفته می شود.

۸. نقشه پهنه بندی تالاب ها

تالاب ها نقش مهمی را در سلامت محیط زیست و اکوسیستم اطراف بازی می کنند و آب را در طی دوره های خشک در خود نگه می دارند و از این طریق تراز آب های زیرزمینی را تقریبا ثابت نگه می دارند. هم چنین در مواقع بروز سیل از شدت آن کاسته و مواد معلق را به خود می گیرند. ابزار GIS کمک می کند تا مناطقی که وجود تالاب در آنها نیاز است شناسایی شده و پروژه های تالاب مصنوعی در آنها اجرا شود.

۹. مدیریت آبیاری

در دسترس بودن آب برای اهداف آبیاری در مناطق مختلف از جمله اطلاعاتی است که می توان با استفاده از ابزار GIS خروجی های مناسب آن به دست آورد.

۱۰. شناسایی خطرات آتشفشانی

خطرات آتشفشانی برای زندگی انسان ها و محیط زیست شامل گذازه های آتشفشانی، ابرهای داغ، جریان مواد مذاب است. خطرات باالقوه یک آتشفشان در یک منطقه را می توان با استفاده از سابقه فعالیت های یک آتشفشان و پیاده سازی آن در ابزار GIS شناسایی کرد. بنابراین، ارزیابی میزان خسارات جانی و اقتصادی در صورت بروز احتمالی فوران آتشفشان در یک منطقه با استفاده از GIS امکان پذیر خواهد بود.

منبع: https://grindgis.com/blog/10-importance-of-gis-in-environment