نوشته‌ها

PISHTAZ، شماره 2 ، تابستان 2014

پس از این خبرنامه دفتر پایداری AUT به نام PISHTAZ”” تغییر یافت.

این شماره “PISHTAZ” شامل موارد زیر است:

– تاریخچه محیط زیست

– نقش زنان در توسعه پایدار

– اجلاس سازمان های غیردولتی محیط زیست

– مقدمه ای بر YES

ضمیمه:

  • PISHTAZ, Issue 2, Summer 2014.pdf