نوشته‌ها

هفت دلیل نفت ارزان که اکنون نمی تواند متوقف شود.

از ماه ژوئیه قیمت نفت به بیش از نیمی از آن کاهش یافته است. درست پنج سال پیش ، چنین فرو ریختن در سوخت های فسیلی صنعت انرژی تجدیدپذیر را تحت نظر ورشکستگی قرار می داد. امروز: می.

در اینجا هفت دلیل وجود انتقال بشر به انرژی پاکتر از نفت ارزان قیمت وجود ندارد.