نوشته‌ها

مطالعه نظام شاخص های پایداری در ایران

مطالعه نظام شاخص های پایداری در ایران

 • تحلیل و بررسی شاخص­های توسعه پایدار
 • مطالعه نقشه راه و کنشگران اهداف توسعه پایدار(SDGs) و گزارشات مربوط به آن(OWG، HLPF، SDSN، UNSTT، UNSCو…)
 • تدوین مجموعه شاخص­های ملی توسعه پایدار برای ایران
 • جریان سازی اهداف توسعه پایدار(SDGs) با مشارکت ارگان­های مختلف در کشور
 • تعیین متولیان مرتبط با اهداف توسعه پایدار(SDGs)
 • تدوین نظرسنجی ­ها و مشورت­ های تخصصی در رابطه با اهداف توسعه پایدار(SDGs) و شاخص های اهداف توسعه پایدار
 • تحلیل نظر سنجی ­های صورت گرفته و ارائه راهکار و پیشنهادات

 

مطالعه نظام شاخص های پایداری در ایران

مطالعه نظام شاخص های پایداری در ایران

 • تحلیل و بررسی شاخص­های توسعه پایدار
 • مطالعه نقشه راه و کنشگران اهداف توسعه پایدار(SDGs) و گزارشات مربوط به آن(OWG، HLPF، SDSN، UNSTT، UNSCو…)
 • تدوین مجموعه شاخص­های ملی توسعه پایدار برای ایران
 • جریان سازی اهداف توسعه پایدار(SDGs) با مشارکت ارگان­های مختلف در کشور
 • تعیین متولیان مرتبط با اهداف توسعه پایدار(SDGs)
 • تدوین نظرسنجی­ها و مشورت­های تخصصی در رابطه با اهداف توسعه پایدار(SDGs) و شاخص های اهداف توسعه پایدار
 • تحلیل نظر سنجی­های صورت گرفته و ارائه راهکار و پیشنهادات