يكشنبه ۰۴ فروردين ۹۸ - ۰۲:۱۷

Geographical Information System

۱۰ GIS applications related to environmental science (2)‎

۱۰ GIS applications related to environmental science (2)‎

In the last part, 5 applications of GIS in environmental scinences was introduced.‎ In the following, the other 5 applications will be introduced:

۱۰ Important application of GIS in Environmental Sciences (1)‎

۱۰ Important application of GIS in Environmental Sciences

۱۰ کاربرد مهم GIS در علوم مرتبط با محیط زیست (۱)

۱۰ کاربرد مهم GIS در علوم محیط  زیستی

  آدرس: تهران- خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دفتر توسعه پایدار. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

 تلفن:  ۶۴۵۴۵۰۰۹ ۲۱ (۹۸+)

 فکس: ۸۹۷۸۹۲۷۲ ۲۱ (۹۸+)

 sustainability@aut.ac.ir و sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!