لیست موضوع پایان نامه که مربوط به پایداری است

دفتر پایداری AUT پیش نویس لیست پایان نامه را منتشر کرد که مربوط به پایداری است.

این لیست با جستجوی کلمات کلیدی در بانک اطلاعاتی کتابخانه AUT و کمک چهار دانشجوی کارشناسی ارشد (سوین محمدی ، مینا زکی پور ، زهرا غفوریان حسامی ، مریم آذرپیرا) تهیه شده است.

اگر موضوع پایان نامه شما مربوط به پایداری است و در این لیست نیست ، لطفا اینجا کلیک کنید.

file:///C:/Users/user/Desktop/New%20folder%20(2)/sustainability%20(2)/Download/sustainability.aut.ac.ir/indexc2e4.html?q=node/105

 

 

ضمیمه:

 Excel of Thesis