تجارت آب مجازی و توسعه پایدار

شماره دوم از سری موضوع  آب مجازی:

ضمیمه:

Virtual water trade and sustainable Development.pdf