نخستین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان بهره‏ وری و حکمرانی پایدار منابع آب