Friday 10 April 20 - 23:13

سلامت روان

کارگاه بازی‌های روانی

بازی های روانی که در روابط انسانی وجود دارند در حیطه تحلیل رفتار متقابل (TA) تعریف می شوند. بر اساس تحلیل رفتار متقابل هر انسان در هر لحظه در یکی از حالات کودک، بالغ و یا والد خود قرار دارد و مدام از حالتی به حالتی دیگر در حال تغییر وضعیت است. 

 AUT Office of Sustainability, Room 904, 9th floor, Textile Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Hafez Ave, Tehran, Iran

 Tell: (+98) 21 64545009

 Fax: (+98) 21 89789272

 sustainability@aut.ac.ir and sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!