توسعه پایدار (Sustainable development) یا توسعه پایا، توسعه ای است که نیاز های فعلی بشر را بدون آسیب رساندن به توانمندی آیندگان برای رفع نیازهایشان برطرف نماید.

آرمان­ های توسعه پايدار تلاشی چند جانبه در جهت سوق دادن کره زمین به سمت پایداری و تاب­ آوری است. عبارت توسعه پایدار در سال ۱۹۸۷ در کنفرانس سازمان ملل متحد در رابطه با محیط زیست، توسط نخست وزیر وقت نروژ که رئیس کمیسیون محیط زیست در سازمان ملل بود، استفاده شد. وی تعریفی از توسعه‌ پایدار ارائه داد که تا ۲۵ سال بعد از آن مورد استفاده قرار گرفت.

توسعه پايدار توسعه‌ای است که بدون صدمه زدن به نسل‌های آینده نیازهای جامعه‌ خود را برآورده می‌کند. توسعه‌ پایدار بايد در طول زمان راهکارهای جامعی در  ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی را مطرح نمايد.

برای رسیدن به اهداف توسعه‌ پایدار نيازمند برنامه‌ مشخصی هستيم و با رهبری دولت‌ها و دخالت مستقیم بنگاه‌های تجاری، دانشگاه ها و جامعه‌ مدنی مي­توان به تحقق آن ياری رساند. این برنامه نحوه توسعه‌ شهری در ۱۵ سال  آینده را مطرح نموده كه خود موجب آینده‌نگری در بخش‌های مختلف می‌شود.

توسعه پایدار فرصت های جدیدی از قبيل توسعه فراگیر، توسعه جهانی، توسعه یکپارچه، توسعه محلی و توسعه فناوری فراهم می‌آورد.

در سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی سران دولت‌­ها با تصویب دستور کار ۲۰۳۰ بر تعیین مسیری به سوی توسعه پایدار توافق کردند. این دستور کار که حاوی ۱۷ آرمان و ۱۶۹ هدف است اهداف عمیاتیِ کمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستیِ توسعه پایدار در نظر گرفته که باید تا سال ۲۰۳۰ تحقق یابند. این اهداف، چارچوبی برای اقدامی مشترک با عنوان “برای مردم، زمین و شکوفایی” تدوین کرده ­اند که باید توسط همه کشورها و بهره‌وران اجرایی شود.

اهداف توسعه پایدار ( 2015-2030) • دارچین

مدیریت سبز بکارگیری مؤثر و کارامد تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیست محیطی با سازماندهی و برنامه ریزی می باشد.

مدیریت سبز به مفهوم مدیریتی برای همگراهی بیشتر مسئولیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است. امروزه رویکرد سبز در جهان در حال گسترش می باشد. مدیریت سبز متناظر با توسعه پایدار می باشد. امروزه با توجه به آلودگی های هوا، تغییرات اقلیم، جنگل زدایی و غیره، مدیریت سبز به کمک مشکلات آمده و تلاش می کند با ایجاد معیار ها و مقرراتی کمک به سبز شدن، کارخانه ها، ارگان ها، و غیره بکند. به عنوان مثال سبز شدن یک واحد صنعتی نه تنها باعث کاهش آلودگی هوا می شود، بلکه می تواند محصولی سبز عرضه کند و حتی مدیریت پسماند آن را هم انجام دهد.