گزارش تحلیلی(۱): چگونه به سمت شهرهای سالم تر و پایدارتر حرکت کنیم؟

گزارش تحلیلی(۱): چگونه به سمت شهرهای سالم تر و پایدارتر حرکت کنیم؟

 

گزارش: چگونه به سمت شهرهای سالم تر و پایدارتر حرکت کنیم؟

در دهه ­های گذشته، شهرها توجه بیشتری را نسبت به گذشته به خود جلب کرده­ اند. دلیل اصلی این مساله، تغییر نگرش و دیدگاه متخصصین، سیاست­ گذاران و تصمیم­ گیران و عموم مردم به شهرها و زندگی شهری است. شهرها، محیط­ هایی فراتر از ساختمان ­ها و مردم به تنهایی هستند و تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت زندگی انسان­ ها دارند. به همین دلیل، یکی از اهداف تعیین شده در میان اهداف توسعه پایدار که توسط سازمان ملل تعیین گردیده، “شهرها و جوامع پایدار  (هدف شماره ۱۱) است که تنها یک نمونه از دلایلی است که اهمیت این موضوع را نشان می­ دهد. امروزه مدیریت و برنامه­ ریزی شهری به یکی از چالش­های اصلی پیشروی مدیریان تبدیل شده است و استراتژی ها و برنامه­ های مختلفی برای حرکت به سمت شهرهای سالم­تر و پایدارتر پیشنهاد و به کار گرفته شده است که در ادامه به برخی از مهم ترین آنها بررسی شده اند.

در حال حاضر بهترین و مشهورترین شهرهایی که برای زندگی شناخته شده اند، آنهایی هستند که دارای فضاهای باز و سبز زیادی در خود هستند که نشان از اهمیت این فضاها در محیط های شهری دارد. از جمله مهم ترین آنها می توان به هایدپارک لندن، پارک مرکزی نیویورک، پارک حفاظت شده تیماه در سنگاپور، پارک فینیکس در دوبلین و … اشاره کرد. فضاهای باز در محیط های شهری مزایای زیادی از جمله ایجاد مراکز ورزشی و تفرحی، حفاظت از محیط زیست طبیعی، ایجاد فضای سبز و حتی مدیریت بهتر روان آب ها و … را به وجود می آورند. از این رو، در صورتی که سلامت شهر و مردم برای مسوولین آن اهمیت دارد باید در جهت گسترش فضای سبز قدم های موثری بردارند و آن را به عنوان یکی از عوامل کلیدی در برنامه ریزی ها و مدیریت شهری لحاظ کنند. علاوه بر موارد مطرح شده، امروزه دیدگاه نوین و کلی تری نیز در رابطه با فضاهای سبز مطرح شده است. این دیدگاه جدید که تمرکز اصلی آن بر روی سیاست گذاران و عموم مردم است، از فضاهای سبز به عنوان ابزاری مناسب جهت ایجاد شغل، توسعه جوانان، ارتقا سلامت عمومی و ایجاد جوامع سالم­تر نگاه می کند. به بیان دیگر، ایجاد فضاهای سبز بیشتر، مزایای زیادی را در پی خواهد داشت که منجر به رفع بسیاری از مشکلات می­شود. تا مادامی که شهرها در حال گسترش هستند، اهمیت به فضای سبز، ضروری است. ولی باید توجه داشت که اجرای این راهبرد به آسانی امکان پذیر نبوده و به خصوص یکی از چالش های اصلی پیش روی جوامع در حال توسعه است، چرا که این جوامع از نظر فضا و منابع و توسعه آنها با مشکلات زیادی رو به رو هستند.

یکی دیگر از استراتژی های مهم، کاهش استفاده از خودرو در شهر است. در طی چهار دهه گذشته، آلایندگی خودروها به شدت کاهش یافته است؛ بازهی سوخت دو برابر شده و امکان کاهش انتشار آلودگی ناشی از اگزوز خودروها تا حدود ۹۵% فراهم شده است. ولی با این وجود، همچنان بسیاری از کلان شهرها با مشکل آلودگی ناشی از خودروها رو به رو هستند. بنابراین به نظر می رشد به جای استراتژی خودروهای پاک، بهتر است به دنبال سیاست هایی بود تا استفاده از خودرو کاهش پیدا کند. چرا که در آن صورت، مشکل آلودگی شهرها به صورت موثرتری کاهش پیدا خواهد کرد. امروزه راهکارهای زیای برای کاهش استفاده از خودرو در شهرها، توسط کارشناسان ارائه شده است که امکان دستیابی به هدف شهرهای سالم تر و پایدارتر را بیش از پیش نوید می دهد. در مقاله بعدی، برخی از مهم ترین آنها بررسی و معرفی خواهند شد.

 منابع مورد استفاده:

https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/16/our-cities-need-fewe.‎.‎.‎

http://www.hphpcentral.com/article/urban-planning-and-the-importance-of-.‎.‎.‎

تهیه کننده: ایمان درّی

Green Building Committee

“Sustainability” is one of the world’s most talked about during last 2 decades. Construction industry, because of its significant contribution in economic growth on the one hand and inadequate attention to its’ environmental impacts on the other hand, has had destructive effects on environment. Beside these, in the world of construction, buildings have the capacity to make a major contribution to a more sustainable future for our planet. Some recent investigations estimate that buildings in developed countries account for more than 40 percent of energy consumption over their lifetime (incorporating raw material production, construction, operation, maintenance and decommissioning). Moreover, for the first time in human history, over half of the world’s population now lives in urban environments and it’s clear that sustainable buildings have become vital cornerstones for securing long-term environmental, economic and social viability.

 Consequently, sustainable design and construction aims to meet present day needs for housing, working environments and infrastructure without compromising the ability of future generations to meet their own needs in times to come. It incorporates elements of economic efficiency, environmental performance and social responsibility – and contributes to the greatest extent when architectural quality, technical innovation and transferability are included. 

Considering importance of these matters, Green Building Council was established under Sustainable Committee on with duty of implementing green building criteria in any new construction at Amirkabir University of technology. Furthermore, based on these concepts, sustainable construction group have focused on a set of target issues:

۱.Dissemination of knowledge in related academic, technical and social contexts.

۲.Developing national environmental rating system for Green buildings.

۳.Providing consulting services in new construction projects.

Research Areas:

 Our brief resume:

Conference:

– Holding the 1st national conference on sustainable construction, Amirkabir University of Technology, March 2013

Workshops:

– Nikravan, M., Azizi, A., “Sustainable construction and introduction of LEED”, ۹th international congress on civil engineering, Isfahan university of technology, 2012

– Nikravan, M., Azizi, A., “Sustainable construction and introduction of LEED”, ۱st national conference on sustainable construction, Amirkabir University of Technology, 2013

– Nikravan, M., “Sustainable construction and introduction of LEED”, ۱st national conference on sustainable buildings, Mashhad, 2013

– Nikravan, M., “Sustainable construction and introduction of LEED”, ۱st national congress on construction engineering and projects assessment, Gorgan, 2014

Books:

– Nikravan, M., Azizi, A., under supervision of Dr. Reza Maknoon, “LEED for environmental rating system of construction (proposed guideline)”, Translated in to Persian, Amirkabir University of Technology Press, 139 Page, Winter 2012

Thesis:

– Rashidi, A., “A BIM-Based Framework for Implementation of LEED credits in Iran”, M.Sc. Thesis, Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, 2014

– Gharazi, T., Developing a national framework for LEED implementation in Iran, M.Sc. Thesis, Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, 2014

Papers:

– Kardgar, M., “Investigation of sustainable materials role in construction industry”, ۱st national congress on construction engineering and process assessment, Iran, Golestan, Gorgan, 2014

– Rashidi, A., “Applying Building Information Model (BIM) for Building Sustainable Design”, ۱۸th national conference of Iranian Society of Environmentalists, March 2014

– Raeisi, Z., Heidari, Sh., Nikravan, M., “An investigation of widespread building rating systems according to criteria for sustainability and compare to national building codes”, Journal of Vernacular Architecture and City, 2014

Projects:

– Nikravan, M., “Green University and Sustainable Development”, term research, advised by Prof. Maknoon, Amirkabir University of Technology, 2009-2010

– Nikravan, M., “Life cycle assessment (LCA) of building materials”, term research, advised by Prof. Maknoon, Amirkabir University of Technology, 2009-2010.