گردهمایی سالانه دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر