مطالعه نظام شاخص های پایداری در ایران

مطالعه نظام شاخص های پایداری در ایران

  • تحلیل و بررسی شاخص­های توسعه پایدار
  • مطالعه نقشه راه و کنشگران اهداف توسعه پایدار(SDGs) و گزارشات مربوط به آن(OWG، HLPF، SDSN، UNSTT، UNSCو…)
  • تدوین مجموعه شاخص­های ملی توسعه پایدار برای ایران
  • جریان سازی اهداف توسعه پایدار(SDGs) با مشارکت ارگان­های مختلف در کشور
  • تعیین متولیان مرتبط با اهداف توسعه پایدار(SDGs)
  • تدوین نظرسنجی­ها و مشورت­های تخصصی در رابطه با اهداف توسعه پایدار(SDGs) و شاخص های اهداف توسعه پایدار
  • تحلیل نظر سنجی­های صورت گرفته و ارائه راهکار و پیشنهادات