دستور کار 2030 و اهداف توسعه پایدار (SDG)

شما می توانید پاورر پوینت  جلسه را در پیوست مشاهده کنید:

– زبان جلسه انگلیسی است.

– لطفا برای ثبت نام و مشارکت فرم زیر را پر کنید.

 

برنامه 2030 و اهداف توسعه پایدار (SDG)
فرم برنامه دستورالعمل 2030 و اهداف توسعه پایدار (SDG). دیگر پاسخهای قابل قبول را نمی پذیرد.
اگر فکر می کنید این اشتباه است با صاحب فرم تماس بگیرید.

 

ضمیمه:

 Achieving the SDGs in Iran June 5 2016.pdf