سناریوهای پایداری آینده برای دانشگاه ها: فراتر از دهه آموزش سازمان ملل برای توسعه پایدار

نویسندگان:

علی بیناقی ، Gregory Trencher ، فتح الله مضطرزاده، مسعود مظفری ، رضا مکنون، Walter Leal Filho

زبان:

انگلیسی

محل:

Journal of Cleaner Production