ثبت نام در کارگاه آموزشی Ecotect analysis ، ساختمان و انرژی، ۲۷ و ۲۸ می

کارگاهی در زمینه تحلیل اکوتکت برای دانش آموزان و متخصصانی که مایلند درباره ساختمان و انرژی بیشتر بدانند.

لینک درخواست:

http://groupsun.ir/edu/ecotect.html