اجلاس اقتصادی: “جهانی سازی اقتصادی ، توسعه یا بهره برداری؟” ، هفدهم ماه می ۲۰۱۵ ، یکشنبه ۱۵: ۰۰-۱۸: ۰۰

کارگاهی در زمینه تحلیل اکوتکت برای دانش آموزان و متخصصانی که مایلند درباره ساختمان و انرژی بیشتر بدانند.

لینک درخواست:
http://groupsun.ir/edu/ecotect.html