کارگاه های آینده “بهداشت و ایمنی محیط زیست” (نیمه اول سال ۱۳۹۴)

دفتر پایداری AUT در نظر دارد مجموعه ای از موضوعات “بهداشت و ایمنی محیط زیست” را با توجه به تقویم زیر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( (AUT برگزار کند.

برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً در زیر پیوستهای زیر را مشاهده کنید.

لطفاً اگر علاقه مند به شرکت در این زمینه هستید ، لطفاً از طریق این پست الکترونیکی به ما اطلاع دهید: (ارسال فرم ثبت نام کارگاه)

sustainability.edu@aut.ac.ir

زبان:

انگلیسی