اجلاس اقتصادی: “جهانی سازی اقتصادی ، توسعه یا بهره برداری؟” ، هفدهم ماه می ۲۰۱۵ ، یکشنبه ۱۵: ۰۰-۱۸: ۰۰