استفاده بیش از حد از آب – در صدر رتبه بندی خطر جهانی 2015 قرار دارد.

طی چندین سال ، گزارش های جهانی خطر جهانی انجمن جهانی اقتصادی (WEF )، آب را به عنوان یکی از سه مهمترین چالش در جهان شناسایی کرده است. امسال به عنوان بزرگترین ریسک اقتصادی و اجتماعی برای ده سال آینده به بالاترین سطح خود رسیده است.

اطلاعات بیشتر درباره مصرف بیش از حد آب را بخوانید – در صدر رتبه بندی خطر جهانی 2015

World Economic Forum (WEF) Global Risk Reports