در ماه های اول سال 2014 انرژی تجدید پذیر در اسکاتلند ازانرژِی هسته ای فراتر رفت و منبع اصلی برق شد.

در ماه های اول سال 2014 انرژی تجدید پذیر در اسکاتلند از هسته ای فراتر رفت و منبع اصلی برق شد.

 

در سال 2011 دولت اسکاتلند هدف معادل 100 درصد از تقاضای برق اسكاتلند را تأمین كرد تا از سال 2020 تا از طریق منابع تجدید پذیر تأمین شود.

 

دولت همچنین برای دستیابی به 50 درصد از تقاضای برق خود از انرژی تجدید پذیر تا سال 2015 هدف موقت را تعیین کرده است.