خبرنامه دفتر پایداری AUT: شماره ۳ ، زمستان ۲۰۱۳

این شماره از خبرنامه دفتر پایداری AUT شامل موارد زیر است:

– نتایج RIO + 20

– کتابهای مربوط به قانون محیط زیست

– برگه اطلاعات ایمنی فناوری (TSDS)

– ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) بلایای طبیعی

– …