جشن دومین سالگرد تاسیس دفتر توسعه پایدار دانشگاه امیرکبیر

جشن سالگرد دفتر توسعه پایداردر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.همچنین از  دکتر مکنون ، دکتر گلرو و آقای نیکروانند از اعضایی که در طی این دو سال و نیم گذشته که  در این دفتر همکاری می کنند قدردانی شد. علاوه بر این ، هماهنگ کننده گروه ها در مورد گروه های خود سخنرانی کردند و برنامه های خود را برای آینده دفتر توسعه پایدار توضیح دادند. همچنین  ، دو دانشجوی جدید دارای تحصیلات عالی ، آقایان آزادگان و آقای نزل آبادی ، به عنوان همکاران برای ادامه راهبرد دفتر در دو سال آینده معرفی شدند.