بازدید از مجتمع دفع پسماند کهریزک

بازدید از مجتمع دفع پسماند کهریزک