پایان نامه و پروژه ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کار تحقیقاتی شما مربوط به پایداری است !! اگر نمی دانید کار شما مرتبط است یا نه ، لطفاً این وب سایت را بررسی کنید.

لطفاً این پرونده ها را (به فارسی و انگلیسی) بارگیری کنید و از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید:

sustainability@aut.ac.ir

با تشکر از شما برای شرکت در این پروژه.

در اینجا می توانید لیست موضوع پایان نامه مربوط به پایداری را در AUT پیدا کنید.

ضمیمه:                                    

 Booklet (en).pptx

 Booklet(fa).pptx