سخن ریاست دانشگاه

بنده از این موضوع که دفتر توسعه پایدار (پایداری) دانشگاه امیرکبیر در سال ۲۰۱۱ به منظور افزایش آگاهی و فعالیت های مرتبط با محیط زیست برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی راه اندازه ای شده است خوشحال هستم. کاهش تولید پسماند در دانشگاه، ترویج ایمنی آزمایشگاه ها و کاهش اثرات بر محیط زیست با بررسی مجدد عادت های مصرفی  از نتایج این دفتر خواهد بود.هر یک از ما دارای مسئولیتی برای کاهش اثرات منفی این دانشگاه بر روی محیط زیست هستیم و بنده همه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی را تشویق به مشارکت در برنامه های دفتر توسعه پایدار کرده و تمام اعضای جامعه دانشگاهی را دعوت به روش های پایدار برای بهبود سبک زندگی و بهره وری در محل کار می کنم. این روش ها می تواند از فعالیت های کوچکی مانند صرفه جویی در مصرف کاغذ و انرژی برق تا تلاش برای رفت و آمد روزانه با وسیله نقلیه عمومی باشد. بنده عمیقا اطمینان دارم دانشگاه صنعتی امیرکبیر بایستی از جنبه های اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی به رشد خود ادامه داده و پیشگامی خود را در مباحث توسعه پایدار با همکاری همه دانشجویان، اساتید و کارکنان حفظ نماید.